Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 11.04.2011, 20:09
camel1cz camel1cz je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 11.04.2011
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­ V Ä?em je h??Ä?ek?

Dobr?? den,

omlouv??m se, jestli ov?­r??m t?©ma, kter?© se tu u?? ?™e???­lo a ??e to tak okec??v??m, ale prostÄ› mi to nejde do hlavy a odpovÄ›Ä? sem zat?­m nena??el.

Je pravda, ??e nem??m vzdÄ›l??n?­ z oboru trakce/silnoproudu/pohon?? a stroja?™ina jen co si pamatuju ze SP? , ale celkem slu??n?© z??klady m??m - p?™esto nech??pu, v Ä?em je vlastnÄ› probl?©m, co br??n?­ masovÄ›j???­mu roz???­?™en?­ elektrick?©ho pohonu automobil???

Je mi jasn?©, ??e vlastnÄ› ????dn?? ze z??kladn?­ch Ä???st?­ elektromobilu nen?­ "jednoduch?? jak facka", ale kdy?? to srovn??m se slo??itost?­ spalovac?­ho automobilu - motor s miliardou pohybliv??ch a vysoce nam??han??ch Ä???st?­, nav?­c slo??it??ch, p?™evodovka opÄ›t hodnÄ› slo??it?? vÄ›c (pominu automaty, r??zn?© DSG atd.), tak mi po?™??d vych??z?­ elektromobil sna?????­/jednodu?????­/levnÄ›j???­... nav?­c vlastnÄ› ve??ker?? technologie existuje (hned nÄ›kolik typ?? pou??iteln??ch motor??, bateri?­, podvozky a karoserie z bÄ›??n??ch automobil??, r??zn?© st?™?­daÄ?e, atd. v??echno je bÄ›??n?? technologie). JasnÄ›, baterie jsou celkem tÄ›??k?©, nemaj?­ astronomick?© kapacity, je t?™eba ?™e??it technick?© pot?­??e, kter?© u spalovac?­ch motor?? jsou vy?™e??en?© jinak... ale... tak prostÄ› bateri?­ d??m v?­c a/nebo sn?­???­m dojezd na dle m?©ho minim??ln?­ch cca. 200km). ProstÄ› to nech??pu.

A kdy?? do toho p??jdu obchodnÄ› a p?™edstav??m si potenci??l trhu s elektromobily (v ?™??du bilion??) a srovn??m to s m??m odhadem ceny v??voje prototypu - des?­tky milion??? A n??klad?? na s?©riovou v??robu (netu???­m Ä??­slo, ale budou obdobn?©, jako n??klady na jak?©koliv konvenÄ?n?­ auto, kter?© ani jedno jedin?© nem?? ani desetinu potenci??lu "po?™??dn?©ho" elektromobilu)... Opravdu nech??pu, jak je mo??n?©, ??e se toho nÄ›kdo nechop?­ po?™??dnÄ›... proÄ? stoj?­ hybridy s pochybnou ekonomikou provozu takov?© pen?­ze (i kdy?? ta komplikovanost to mo??n?? vysvÄ›tluje) a tÄ›??ko pou??iteln?© elektromobily 700k+? Tesla v ?™??du milion??...

V?­m, ??e je to hodnÄ› naivn?­ p?™edstava, ale byl bych r??d, kdyby mi nÄ›kdo na toto technicko-filozofick?© t?©ma zareagoval a naznaÄ?il to, co nevid?­m.

DÄ›kuji a p?™eji hodnÄ› zdaru!
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 15.04.2011, 19:27
karlos karlos je offline
Active Member
 
Zalo??en: 15.04.2011
P?™?­spÄ›vky: 4
Standardn?­

Dobr?? den,
taky jsem neproÄ??­tal cel?© f??rum, asi je to ji?? probr??no jinde, nebo je toto f??rum trochu mrtv?©, nev?­m.
Zab??v??m se v??robou elektronick??ch za?™?­zen?­ a z vlastn?­ zku??enosti v?­m, ??e dot??hnout do fin??le prototyp el.za?™?­zen?­ stoj?­ neuvÄ›?™iteln?© pen?­ze, ?™??dovÄ› ston??sobky prodejn?­ ceny za?™?­zen?­. V automobilov?©m pr??myslu je??tÄ› v?­ce. Pro p?™edstavu forma na v??lisek obyÄ?ejn?© plastov?© krabiÄ?ky stoj?­ min. 250 tis?­c KÄ?, a na poprv?© se to vÄ›t??inou nepoda?™?­ (a krabiÄ?ka m?? vÄ›t??inou spodn?­ Ä???st a v?­ko).Co jsem sly??el, tak v??voj plastov?©ho n??razn?­ku na ? kodovku, vyjde na nÄ›co p?™es 10 mil.KÄ?.
Nejsem odborn?­k na s?©riovou v??robu, ale trouf??m si odhadnout, ??e s vyroben??m prototypem jste s n??klady nÄ›kde v 1.t?™etinÄ› cesty k s?©riov?© v??robÄ›.

D??le nen?­ zvl??dnut zrdroj elektrick?© energie v autÄ›, kter?? by se vyrovnal energeticky spalov??n?­ benz?­nu/nafty ve spal.motoru. Moment??ln?­ ?™e??en?­ jsou drah??, neefektivn?­, s neuspokojiv??m pomÄ›rem cena/energie, energie/v??ha, energie/objem. To v??e je u spal. motor?? mnohem lep???­.
A tankov??n?­...pomal?© nab?­jen?­, neexistuje s?­?? dob?­jec?­ch stanic, nic nen?­ stadnardizov??no celoevropsky.
Zat?­m je to jen pro nad??ence, co nepoÄ??­taj?­ ka??dou korunu. ????dn?© spiknut?­ naftov?© lobby bych v tom nehledal.

Karel
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 31.07.2011, 22:03
caco caco je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 21.07.2011
P?™?­spÄ›vky: 2
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal karlos Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Dobr?? den,
taky jsem neproÄ??­tal cel?© f??rum, asi je to ji?? probr??no jinde, nebo je toto f??rum trochu mrtv?©, nev?­m.
Zab??v??m se v??robou elektronick??ch za?™?­zen?­ a z vlastn?­ zku??enosti v?­m, ??e dot??hnout do fin??le prototyp el.za?™?­zen?­ stoj?­ neuvÄ›?™iteln?© pen?­ze, ?™??dovÄ› ston??sobky prodejn?­ ceny za?™?­zen?­. V automobilov?©m pr??myslu je??tÄ› v?­ce. Pro p?™edstavu forma na v??lisek obyÄ?ejn?© plastov?© krabiÄ?ky stoj?­ min. 250 tis?­c KÄ?, a na poprv?© se to vÄ›t??inou nepoda?™?­ (a krabiÄ?ka m?? vÄ›t??inou spodn?­ Ä???st a v?­ko).Co jsem sly??el, tak v??voj plastov?©ho n??razn?­ku na ? kodovku, vyjde na nÄ›co p?™es 10 mil.KÄ?.
neviem kde si pri??iel k takov??m Ä??­slum.d??val som si vyrobi?? formu na nieÄ?o zlo??itej??ie ako je krabiÄ?ka. o velikosti /24cmx8cm/ pre vstrekovac?­ lis.cena 260€.t??m ??e forma ostala mne a oni mi vyrobia na lise to Ä?o potrebujem.
forma na nejak?? stupidn?? n??razn?­k by bola do nejak??ch 70litrou.

preÄ?o nie s?? roz???­rene elektromobily je sk?´r t??m ??e nemaj?? tak?? dojazd ako auto na pln?? n??dr??.nj chce to lep??ie bat?©rie
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 04.08.2011, 14:50
kovak kovak je offline
Active Member
 
Zalo??en: 04.08.2011
P?™?­spÄ›vky: 2
Standardn?­ elektromobil nem????e vyu???­vat kysl?­k ze vzduchu!

Probl?©m s elektromobily bych hledal na dvou front??ch:

- setrvaÄ?nost v??roby, lobby velk??ch v??robc??, vliv petrochemick?©ho pr??myslu .... bylo u?? mnohokr??t prob?­r??no, Ä?asto d?©monizov??no. Mysl?­m, ??e pravda je jako v??dy " nÄ›kde uprost?™ed", tj. ??e nejde vylo??enÄ› o nÄ›jak?© spiknut?­ tÄ›chto mocensk??ch skupin proti elektromobil??m, ale na druh?© stranÄ›, ??e elektromobil??m v??emo??nÄ› h??z?­ klacky pod nohy, o tom nen?­ t?™eba pochybovat. V??dy?? to dÄ›l?? v ekonomice konkurence konkurenci odprad??vna a ve v??ech oborech, tak proÄ? ne v automobilov?©m oboru?

- fyzika a chemie. O tom se moc nemluv?­ a p?™i tom to m?? ka??d?? p?™ed oÄ?ima. Ka??d?? motor, zalo??en?? na spalovac?­m principu, si veze pouze malou Ä???st hmotnosti paliva, kter?© spot?™ebuje! Energie se toti?? uvol??uje chemickou reakc?­ paliva s kysl?­kem, kter?? si motor bere z okoln?­ho vzduchu a kter?? tedy nemus?­ dopravovat. Tot?©?? je nev??hodou kosmick??ch raket oproti letadl??m: raketa v kosmu si mus?­ v?©zt i okysliÄ?ovadlo, letadlo si bere kysl?­k po?™??d ze vzduchu.

Jak??koliv druh pohonu vozidel/letadel, kter?? nen?­ zalo??en na chemick?© reakci nÄ›Ä?eho s kysl?­kem, si bude muset vozit celou hmotnost paliva s sebou. Pokud nebude nalezen takov?? druh opakovateln?©ho ulo??en?­/Ä?erp??n?­ energie, kter?? by mÄ›l vy?????­ pomÄ›r ulo??en?© energie/kg ??lo??i??tÄ›, ne?? benz?­n/nafta. Elektrick?© akumul??tory se ??Ä?innost?­ ukl??d??n?­/Ä?erp??n?­ energie nemohou se spalov??n?­m uhlovod?­kov??ch paliv ani vzd??lenÄ› porovn??vat.

A teÄ? si p?™edstavte ne sebe, jako nad??ence pro novinky, ale jako bÄ›??n?©ho Ä?lovÄ›ka. Koupil byste si auto, kter?© jezd?­ pomalu, je tÄ›??k?©, m????e ujet max. nÄ›jak??ch 100 km a pak se mus?­ celou noc nab?­jet? JedinÄ› jako podnikatel, kdybych rozv????el pizzu - ale jako soukrom?© vozidlo nikdy. Proto??e soukrom?© vozidlo je jen jedno na rodinu, a mus?­ b??t velmi univerz??ln?­. Sice s n?­m mo??n?? jezd?­m cel?? rok jen "??tÄ›ky" p??r des?­tek km do supermarketu tam a zpÄ›t dom??, ale 1 - 2x roÄ?nÄ› s n?­m budu cht?­t jet na dovolenou 1000 km daleko. Tak??e si koup?­m auto drah?©, neekologick?© a mnohon??sobnÄ› p?™edimenzovan?© oproti tomu, co pot?™ebuji skoro cel?? rok. M?­t 2 auta je nesmysl - budu platit 2 pojistky, 2 d??lniÄ?n?­ zn??mky, 2x n??klady na servis, pneumatiky apod..... To je mnohem levnÄ›j???­ jezdit cel?? rok t?­m p?™edimenzovan??m benz?­????kem. Ve v??sledku jde v??dy o prachy a je to marn?© - jezdit na levn?? proud je VELMI, VELMI drah?©.

O tom diskutujme - dokud nebude takov?? zdroj el. energie, jeho?? mno??stv?­ akumulovan?© energie/kg ??lo??i??tÄ› (akumulaÄ?n?­ho za?™?­zen?­) bude alespo?? stejnÄ› ??Ä?inn?©, jako je mno??stv?­ energie uvolnÄ›n?© z 1kg uhlovod?­kov?©ho paliva, NEM?? ELEKTROMOBIL SMYSL.

Co sp?­?? ?™e??it nÄ›jak?© formy palivov??ch Ä?l??nk??, vyr??bÄ›j?­c?­ch proud na palubÄ› vozidla s vyu??it?­m kysl?­ku ze vzduchu? Sice to nen?­ ??plnÄ› "Ä?ist?? elektromobil", ale koneckonc?? - elekt?™ina taky nevznik?? Ä?istÄ›, jen to kou?™?­ jinde.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 22:08.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.