Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #31  
Star?© 09.02.2012, 07:52
ev48 ev48 je offline
Active Member
 
Zalo??en: 28.12.2011
P?™?­spÄ›vky: 9
Standardn?­

Tak 1, pravdÄ›podobnÄ› dostane?? stejnou jednotku jakou j?? 36V/22A a na ni je uvedena mo??nost 48V, bez probl?©mu
2, Ä??­m vy?????­ napÄ›t?­, t?­m vy?????­ rychlost, nev?­m p?™esnÄ› d??vod, asi nÄ›co s prokluzem genetick?©ho pole(na statoru, n??boj) a rotoru(tÄ›la motoru, rafku) Na 36V jsem dosahoval na volnobÄ›h 34km/h, s 48V a?? 44km/h , Motor, jestli jsem to spr??vnÄ› pochopil je 3f??zov?? ?™?­zen?? frekvenc?­, asi to bude jedinÄ› t?­m prokluzem??
3, rekuperaci buÄ? jednotka m??. nebo ne. Tato m?? a zapoj?­ se prostÄ› t?­m, ??e se namontuj?­ brzdov?© p??Ä?ky s Ä?idly br??dÄ›n?­. Ale je to jen bonb??nek hlavnÄ› pro mÄ›sto a je to masakr pro baretie, a?? 8A p?™i dob?­jen?­ a to je dost, Nev?­m jak jsou na tom LiFeFo, ale moje olovÄ›n?© gelofky by mÄ› za to asi r??dy kopli do ...


Citace:
P??vodnÄ› odeslal oldboy Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Dobr?? den, uva??uji tak?© o p?™estavbÄ› kola touto sadou a mÄ›l bych p??r ot??zek.
1. Jestli tomu dob?™e rozum?­m, tak lze provozovat 36V i 48V bez z??sahu do ?™?­d?­c?­ jednotky?
2. I bez omezovaÄ?e rychlosti je v parametrech uv??dÄ›na max. rychlost 30Km/h, vy?????­ nelze ani na 48V?
3. Rekuperace je v z??kladu vypnut??, zapnout lze jak? Existuje nÄ›jak?? ovl??dac?­ software, pop?™. USB kabel k p?™ipojen?­ k PC?
Děkuji
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #32  
Star?© 09.02.2012, 21:25
karlos karlos je offline
Active Member
 
Zalo??en: 15.04.2011
P?™?­spÄ›vky: 4
Standardn?­

HooodnÄ› zjednodu??enÄ›: tyhle kolomotory jsou vÄ›t??inou DC-brushless, princip podobn?? DC kart??Ä?ov??m motor??m (zn??me z autodr??hy, lega) - motor je zdroj elektromotorick?©ho napÄ›t?­ Ue (motorick?©....pohybov?©), Ä??­m vÄ›t???­ ot??Ä?ky, t?­m vÄ›t???­ Ue.
???­zen?? regul??tor vyr??b?­ napÄ›t?­ Ur, kter?© je paralelnÄ› p?™ipojeno na vinut?­ motoru. Vinut?­ m?? odpor Rv. Proud motorem je tak d??n vzorcem (Ur-Ue)/Rv a jeho velikost je p?™?­mo ??mÄ›rn?? krout?­c?­mu momentu. Pokud je Ur > Ue, teÄ?e proud do motoru (motor ??lape) a naopak p?™i Ur<Ue motor brzd?­(rekuperuje). P?™i Ur == Ue m??me volnobÄ›h.
Blb?? regul??tor (vÄ›t??inou n???? p?™?­pad) um?­ vyrobit napÄ›t?­ od 0 a?? skoro do napÄ›t?­ baterek, Ä?ili maxim??ln?­ volnobÄ›??n?© ot??Ä?ky jsou omezeny napÄ›t?­m baterek. Brzdit se d?? kdykoli.

Karel
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #33  
Star?© 26.02.2012, 20:03
oldboy oldboy je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 08.02.2012
P?™?­spÄ›vky: 2
Standardn?­

J?? v??m děkuji za odpovědi.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #34  
Star?© 21.03.2012, 08:36
adma adma je offline
Active Member
 
Zalo??en: 24.08.2009
P?™?­spÄ›vky: 3
Standardn?­ vypnut?­ omezovaÄ?e

Dobr?? den,
nev?­te nÄ›kdo n??hodou jak se d?? vypnout omezovaÄ? tak, aby ?™?­d?­c?­ jednotka d??vala pln?? v??kon a rychlost?
děkuji
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #35  
Star?© 22.03.2012, 12:50
kaga kaga je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 22.03.2012
P?™?­spÄ›vky: 1
Thumbs down Provoz na ve?™.komunikac?­ch, cyklostezk??ch a pod...

Nejd?™?­v jsem byl nad??en??, ale:

Od z???™?­ r. 2009 ve??la v platnost evropsk?? norma EN 15194, kter?? je t?©?? zn??m?? pod zkratkou EPAC (Electronically Power Assisted Cycles).

Tato norma:

Je nad?™azena nad v??echny n??rodn?­ normy, kter?© ?™e???­ problematiku j?­zdn?­ch kol s pomocn??m pohonem a up?™es??uje jejich pou???­v??n?­ na j?­zdn?­ch kolech
Zp?™es??uje po??adavky na instalaci elektropohon??, na testov??n?­ bateri?­, na magnetickou kompatibilitu, ?™?­zen?­ v??konu, max. rychlost a na mÄ›?™en?­ maxim??ln?­ho povolen?©ho v??konu
Funkce motoru m????e b??t aktivov??na pouze aktivn?­m ??lap??n?­m do ped??l??
Akceler??tor m????e elektrokolo uv?©st z klidov?©ho stavu do max. rychlosti 6 km/hod (cca rychlost ch??ze)
Jmenovit?? v??kon motoru nesm?­ p?™es??hnout hodnotu 250W
P?™i dosa??en?­ rychlosti 25km/hod. se mus?­ elektropohon vypnout

Pokud elektrokolo spl??uje omezen?­ dan?© SmÄ›rnic?­ Ä?. 2002/24/EC a pln?­ po??adavky zm?­nÄ›n?© Normy 15194, je z hlediska Ä?esk?©ho Z??kona o provozu na pozemn?­ch komunikac?­ch na elektrokola pohl?­??eno jako na j?­zdn?­ kola bez elektrick?© asistence. Pokud je elektrokolo vybaveno z??konn??m p?™?­slu??enstv?­m (svÄ›tla, odrazky, zvonek) m????e b??t provozov??no na pozemn?­ch komunikac?­ch, ale t?©?? na vyhrazen??ch cyklostezk??ch a tras??ch urÄ?en??ch v??hradnÄ› pro j?­zdn?­ kola.
Pokud ale elektrokolo tyto n??le??itosti nespl??uje, je na nÄ›j pohl?­??eno jako na mal?? motocykl a potom se mus?­ podrobit schvalov??n?­ jako v??echny ostatn?­ motorov?© dopravn?­ prost?™edky. ??idiÄ? mus?­ mj. vlastnit p?™?­slu??n?© ?™idiÄ?sk?© opr??vnÄ›n?­.

Tak??e takhle si z kola udÄ›l??te elektromotorku.... se v??emi d??sledky z toho plynouc?­mi.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #36  
Star?© 22.03.2012, 22:29
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­

Hybridn?­ kolo se t?™emi pohony..... elektro, spalovac?­ a ??lap??n?­....Citace:
P??vodnÄ› odeslal kaga Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Tak??e takhle si z kola udÄ›l??te (elektro)motorku.... se v??emi d??sledky z toho plynouc?­mi.
A jak?© jsou ty d??sledky? Co t?™eba "Babeta"?

:-)
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #37  
Star?© 22.03.2012, 22:38
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Evbike 2012http://www.evbike.cz/inpage/e-shop/?...ampaign=EVBIKE
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #38  
Star?© 22.03.2012, 22:48
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Sada EVBIKE odpov?­d?? po??adavk??m pro provoz na pozemn?­ch komunikac?­ch

Citace:
Po??adavky na instalaci elektropohon??, na testov??n?­ bateri?­, na magnetickou kompatibilitu, ?™?­zen?­ v??konu, max. rychlost a na mÄ›?™en?­ maxim??ln?­ho povolen?©ho v??konu
Komponenty EVBIKE byly testov??ny na shodu dle EU norem a v??robce pro nÄ› z?­skal certifik??t o shodÄ› CE, kter?? je k dispozici u prodejc??.

Citace:
Funkce motoru m????e b??t aktivov??na pouze aktivn?­m ??lap??n?­m do ped??l??
Sada EVBIKE spl??uje. V re??imu provozu po ve?™ejn??ch komunikac?­ch je funkce motoru aktivov??na pouze ??lap??n?­m. (Nad rychlost 6 km/h).

Citace:
Akceler??tor m????e elektrokolo uv?©st z klidov?©ho stavu do max. rychlosti 6 km/hod (cca rychlost ch??ze)
Sada EVBIKE spl??uje. V re??imu provozu po ve?™ejn??ch komunikac?­ch je funkce akceler??toru omezena do max. rychlosti 6 km/hod.

Citace:
Jmenovit?? v??kon motoru nesm?­ p?™es??hnout hodnotu 250W
Sada EVBIKE spl??uje. V re??imu provozu po ve?™ejn??ch komunikac?­ch omezuje regul??tor jmenovit?? v??kon motoru na hodnotu 250W.

Citace:
P?™i dosa??en?­ rychlosti 25km/hod. se mus?­ elektropohon vypnout
Sada EVBIKE spl??uje. V re??imu provozu po ve?™ejn??ch komunikac?­ch omezuje regul??tor maxim??ln?­rychlost na 25km/hod.

Citace:
Pokud je elektrokolo vybaveno z??konn??m p?™?­slu??enstv?­m (svÄ›tla, odrazky, zvonek) m????e b??t provozov??no na pozemn?­ch komunikac?­ch, ale t?©?? na vyhrazen??ch cyklostezk??ch a tras??ch urÄ?en??ch v??hradnÄ› pro j?­zdn?­ kola.
Sada EVBIKE spl??uje a kolo vybaven?© touto sadou m????e b??t provozov??no na pozemn?­ch komunikac?­ch.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #39  
Star?© 22.03.2012, 22:50
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Je mo??n?© jezdit MIMO pozemn?­ komunice

PS:

P?™irozenÄ› je mo??n?© jezdit MIMO pozemn?­ komunice a tam v??s nikdo v parametrech j?­zdn?­ho kola neomezuje....

http://i4wifi.blog.cz/1203/evbike-obstal-v-jarnim-testu
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #40  
Star?© 29.03.2012, 11:20
Peja Peja je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 29.03.2012
P?™?­spÄ›vky: 1
Question Hmotnost motoru EVBike

Dobr?? den,
chtÄ›l bych se zeptat jak?? je asi hmotnost hub motoru (p?™?­padnÄ› cel?©ho kola) v kitu 36V/500W. D??le by mne zaj?­malo jak?? odpor motor klade, kdy?? dojdou baterie a je t?™eba ??lapat s vypnut??m motorem. StaÄ??­ subjektivnÄ› zda je to snesiteln?©, nebo je to nep?™?­jemn?© a opravdu nouzovka jet bez bateri?­.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 14:50.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.