Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #21  
Star?© 20.11.2009, 13:16
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Balancov??n?­ bateri?­ 12V

Dotaz: Jak?© jsou zku??enosti s balancov??n?­m 12V/40Ah bateri?­, pokud jsou nap?™?­klad Ä?ty?™i kusy v serii.

OdpovÄ›Ä?: Narozd?­l od 3.2V Ä?l??nk??, kter?© se bez balancov??n?­ neobjedou, se 12V baterie
chovaj?­ "velmi kultivovanÄ›", tak??e pot?™eba pr??bÄ›??n?©ho balancov??n?­ v podstatÄ› odpad??. StaÄ??­
prov??dÄ›t pr??bÄ›??nou kontrolu a bÄ›hem kontroln?­ch interval?? prov?©st p?™?­padn?© dorovn??n?­
na stejnou maxim??ln?­ hodnotu nabit?­ (tj max 17 V/na baterii).

Dorovn??n?­ se prov??d?­ po dobit?­ Ä?l??nk?? v serii, p?™ipojen?­m nab?­jeÄ?ky na ka??dou jednotlivou baterii.

Dorovn??n?­ doporuÄ?ujeme prov??dÄ›t v tÄ›chto intervalech (tj vyb?­jec?­/nab?­jec?­ cyklus):

* prvnotn?­ nabit?­
* po prvn?­m cyklu
* po prvn?­ch 5 cyklech
* po prvn?­ch 20 cyklech
* po prvn?­ch 50 cyklech
* a n??slednÄ› d??le dle p?™?­padnÄ› zji??tÄ›n?© odchylky cca jednou za 50 a?? 200 cykl??
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #22  
Star?© 22.11.2009, 15:58
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dal???­ dotazy k pou??it?­ LP 12V Ä?l??nk??

Dotaz: jako moc se rozch??zej?­ LP 12V baterie pokud jsou zapojeny v s?©rii?

OdpovÄ›Ä?: LP 12V baterie se v praxi rozch??zej?­ o pouh?© setiny volt??. K rozch??zen?­
doch??z?­ vÄ›t??inou p?™i velk?©m vybit?­ nebo p?™ebit?­ bateri?­. Pokud jsou v klidov?©m
stavu rozd?­ly vÄ›t???­ ne?? desetiny volt??, znaÄ??­ to, ??e s Ä?l??nky v serii nen?­ nÄ›co v po?™??dku.


Dotaz: Mohu k nab?­jen?­ 4 ks LP12V v serii pou???­t nab?­jeÄ?ku 3A ,kter?? vypne p?™i dosa??en?­
napÄ›t?­ 68V a poklesu proudu na 200mA.

OdpovÄ›Ä?: Ano. Uveden?? postup za pou??it?­ inteligetn?­ nab?­jeÄ?ky, kter?? v z??vÄ›ru nab?­jen?­
udr??uje maxim??ln?­ nab?­jec?­ napÄ›t?­ a postupnÄ› omez?­ proud je spr??vn?? postup.
NapÄ›t?­ pro 4 Ä?l??nky m????e b??t 4x 16V tj 64V.


Dotaz: Dojde po odpojen?­ nab?­jeÄ?ky k poklesu napÄ›t?­ rychle jako u Pb baterek, na nomin??ln?­
asi 51V, nebo napÄ›t?­ kles?? pomalu bÄ›hem vyb?­jen?­ p?™?­mo z maxima 68V.

OdpovÄ›Ä?: Ano, po odpojen?­ nab?­jeÄ?ky doch??z?­ k rychl?©mu poklesu na ??rove??
cca 15V na Ä?l??nek a n??slednÄ› pak doch??z?­ k postupn?©mu sni??ov??n?­ napÄ›t?­.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #23  
Star?© 28.11.2009, 21:34
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Formov??n?­ LFP/LFYP bateri?­

Dotaz: Jak se formuj?­ nov?© baterie 12V 20AH, 40AH, 80 AH, 100 AH atd?

OdpovÄ›Ä?: Nov?© baterie LFYP jsou z v??roby Ä???steÄ?nÄ› nabity. Av??ak p?™ed prvn?­m
pou??it?­m je bezpodm?­neÄ?nÄ› nutn?© nab?­t baterie na plnou kapacitu. Toto prvotn?­
nab?­jen?­ by mÄ›lo b??t provedeno proudem maxim??lnÄ› 1C, a to na na napÄ›??ovou
??rove?? max. 17V.

LFP baterie 12V nen?­ tedy t?™eba jinak speci??lnÄ› formovat nebo p?™ipravovat k pou??it?­.
Po prvn?­m nabit?­ je mo??n?© je okam??itÄ› zaÄ??­t pou???­vat.

Pravidlo prvotn?­ho nab?­jen?­ plat?­ tak?© v p?™?­padÄ›, ??e ji?? pou??it?© baterie byly dlouhodobÄ›
uskladnÄ›ny. Pokud nebyly pou???­v??ny v?­ce ne?? 1 mÄ›s?­c. P?™ed n??sledn??m pou???­v??n?­m
je opÄ›t t?™eba prov?©st prvotn?­ nabit?­ do plna.

D??le??it?©: pokud pl??nujete baterie nepou???­vat, p?™ed uskladnÄ›n?­m je t?™eba je nejprve dob?­t
do plna. V p?™?­padÄ› uskladnÄ›n?­ del???­m ne?? 1 rok je pot?™eba po 12 mÄ›s?­c?­ch v??dy akumul??tory
dob?­t.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #24  
Star?© 28.11.2009, 21:47
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Rychlonab?­jen?­ 12V Ä?l??nk??

Dotaz: Co je to rychlonab?­jen?­? Je mo??n?© u LFP bateri?­ 12V pou???­t rychlonab?­jen?­?

OdpovÄ›Ä?: Pojem rychlonab?­jen?­ nen?­ p?™esnÄ› definov??n. NÄ›kter?© informaÄ?n?­ zdroje
pova??uj?­ za rychlonab?­jen?­ dob?­jen?­ proudem 0.5C a vy?????­m. Jin?© pramemy uva??uj?­
??e rychlonab?­jen?­ je nab?­jen?­ proudy 1C a vÄ›t???­mi.

Hodnota "C" je kapacita baterie (v Ah). Nap?™?­klad pro 20Ah baterii je proud 1C roven 20A.
Proud 0.5C je roven 10A. Dob?­jec?­ proud a d?©lka nab?­jen?­ jsou v p?™evr??cen?©m pomÄ›ru.
Pokud nab?­j?­m proudem 1C, je nab?­jec?­ Ä?as cca 1hodinu. Pokud nab?­j?­m men???­m proudem
0.5C, je nab?­jec?­ Ä?as 2 hodiny. T.j. Ä??­m vÄ›t???­ je proud, t?­m krat???­ nab?­jec?­ Ä?as.

Hodnoty k bateri?­m LFP/LFYP 12V:

12V 20AH - nab?­jec?­ proud max 20A, tj 1C
12V 40AH - nab?­jec?­ proud max 30A, tj 0.75C
12V 80AH - nab?­jec?­ proud max 50A, tj 0.625C
12V 100AH - nab?­jec?­ proud max 50A, tj 0.5C
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #25  
Star?© 28.11.2009, 21:59
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Stabilita novÄ› pou??it??ch LFP bateri?­

Dotaz: Po kolika cyklech si nov?? baterie "sedne", tj dos??hne optim??ln?­ kapacity.

OdpovÄ›Ä?: Na??e re??ln?© testy ukazuj?­, ??e kapacita bateri?­ v prvn?­ch cyklech postupnÄ› roste.
Je to efekt podobn?? nepou???­van?©mu svalu: jeho rozpohybov??n?­m roste jeho s?­la. V prvn?­ch
nÄ›kolika cyklech doporuÄ?ujeme vyhnout se prudk?©mu vyb?­jen?­ a?? na minim??ln?­ kapacitu
a stejnÄ› tak nedoporuÄ?ujeme rychlonab?­jen?­. Po cca p??t?©m, ??est?©m cyklu v??ak ji?? nic
nebr??n?­ baterie pou???­vat v pln?©m rozsahu provozn?­ho cyklu dle specifikace v??robce.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #26  
Star?© 10.01.2010, 20:11
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Nab?­jen?­ 12V bateri?­ v serii a balancov??n?­

Ot??zka: Pokud pou??iji v?­ce bateri?­ 12V/20Ah zapojen??ch do serie, mus?­m nab?­jet
ka??dou baterii oddÄ›lenÄ› nebo funguje nab?­jen?­ v seriov?©m zapojen?­?

OdpovÄ›Ä?: Nab?­jen?­ je mo??n?© prov??dÄ›t v seriov?©m zapojen?­. Nap?™?­klad pokud m??te 4 ks 12V bateri?­,
budete celkovÄ› nab?­jet nab?­jeÄ?kou s jmenovit??m napÄ›t?­m 48V, kter?? bude nab?­jet a?? do cca 66V.

Av??ak zejm?©na v bÄ›hem prvn?­ch cykl?? je t?™eba stav jednotliv??ch bateri?­ monitorovat a p?™?­padnÄ› prov?©st
dobalancov??n?­ jednotliv??ch bateri?­ - viz informace uveden?? v p?™?­spÄ›vku #21 na zaÄ???tku
t?©to st??nky. ( http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=7&page=3 )


Ot??zka: Maj?­ ,,hotov?©â€? 12V baterie mo??nost extern?­ kontroly jednotliv??ch Ä?l??nk???

OdpovÄ›Ä?: Nemaj?­. 12V baterie jsou dod??van?? jako celek. Nen?­ ????dn?? u??ivatelsk??
p?™?­stup k jednotliv??m Ä?l??nk??m uvnit?™ baterie.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #27  
Star?© 01.02.2010, 08:32
V1E V1E je offline
Active Member
 
Zalo??en: 01.02.2010
P?™?­spÄ›vky: 3
Standardn?­ Nab?­jen?­

Chci se zeptat, jestli je lep???­ tyto 12V LiFeYPO4 akumul??tory nab?­jet p?™i ka??d?© p?™?­le??itosti i kdy?? byli vybit?© jen m??lo, t?™eba jen o 5% z celkov?© kapacity. Nebo je lep???­ nab?­jet a?? p?™i poklesu na 50% , nebo a?? kdy?? jsou vybit?© ??plnÄ›.
Co je pro ??ivotnost a udr??en?­ kapacity lep???­?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #28  
Star?© 01.02.2010, 09:04
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Nab?­jen?­ 12V LFP

Jeliko?? LiFePO4 baterie nemaj?­ pamÄ›??ov?? efekt, je nab?­jen?­ mo??n?© prov??dÄ›?? kdykoliv.
Opakovan?© kr??tk?© nab?­jec?­ cykly ??ivotnost barie nikterak v??raznÄ› nemÄ›n?­ (v r??mci +/- 5%).

Citace:
P??vodnÄ› odeslal V1E Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Co je pro ??ivotnost a udr??en?­ kapacity lep???­?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #29  
Star?© 03.02.2010, 06:18
Kar??tek Kar??tek je offline
Active Member
 
Zalo??en: 13.09.2009
P?™?­spÄ›vky: 9
Standardn?­

Zdrav?­m,

zaj?­malo by mÄ›, jak je to s vyb?­jen?­m a nab?­jen?­m v zimÄ›, je nutn?? p?™edeh?™ev p?™i nab?­jen?­? Sni??uje se kapacita v mrazech?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #30  
Star?© 03.02.2010, 08:38
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ LFP v zimÄ›

LFP baterie funguj?­ bez v??razn?©ho omezen?­ kapcity do -35 st. C.

Citace:
P??vodnÄ› odeslal Kar??tek Zobrazit p?™?­spÄ›vek
zaj?­malo by mÄ›, jak je to s vyb?­jen?­m a nab?­jen?­m v zimÄ›, je nutn?? p?™edeh?™ev p?™i nab?­jen?­? Sni??uje se kapacita v mrazech?
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 12:14.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.