Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 15.09.2008, 22:09
admin admin je offline
Administrator
 
Zalo??en: 24.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 4
Standardn?­ Elektrick?? automobil - GWL/Cabby

Jeden z m??la komerÄ?nÄ› dostupn??ch elektromobil?? schv??len?? k provozu na ve?™ejn??ch komunikac?­ch v EU vÄ?etnÄ› Ä?R.

Model GWL/Cabby ukazuje mo??nou cestu v??voje cenovÄ› dostupn??ch elektrick??ch vozidel. M?­sto tÄ›??k??ch ocelov??ch konstrukc?­ bÄ›??n??ch motorov??ch vozidel je pou??ita konstrukce lehk?© elektricky poh??nÄ›n?© Ä?ty?™kolky.OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 15.09.2008, 22:12
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dal???­ foto GWL/Cabby

Dal???­ fotografie, tentokr??t Ä?erven?©ho modelu.OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 16.09.2008, 21:31
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Technick?© parametry GWL/Cabby

Rozměry
d?©lka 3360 mm
???­?™ka 1380 mm
v????ka 1340 mm
rozvor 2100 mm
rozchod vp?™edu 1000 mm
rozchod vzadu 1020 mm
min. světl?? v????ka 155 mm
min. polomÄ›r zat??Ä?en?­ 4,2 m (vnÄ›j???­ kola)

Rychlosti, dojezd a zat?­??en?­
max. 2 cestuj?­c?­, zat?­??en?­ 160 kg
max. rychlost 40 km/h
maxim??ln?­ ide??ln?­ dojezd 80 km (po rovinÄ› p?™i max 30 km/h)
v??ha bez bateri?­ 400 kg
v??ha s bateriemi 580 kg
max v??ha 740 kg

Elektrick?? syst?©m
napÄ›t?­ 48V
stejnosměrn?? motor 4.2 kW
?™adiÄ? Curtis 48V

TrakÄ?n?­ baterie - standardn?­ proveden?­
6 ks olovÄ›n?? trakÄ?n?­ baterie 8V 170Ah
v??ha 1 ks 29kg
rozměty 1 ks 264*181*276
nab?­jeÄ?ka 48V/25A
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 19.09.2008, 10:08
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Cabby - z??kladn?­ elektrick?© sch?©ma

Z??kladn?­ elektrick?© sch?©ma GWL/Cabby


Naposledy upravil auto88; 19.09.2008 v 10:11
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 13.10.2008, 11:58
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Cabby - na v??stavÄ› AutoShow 2008

GWL/Cabby - na v??stavÄ› AutoShow 2008

v r??mci expozice Elektromobily o.s. na Autoshow 2008 (Incheba) na hole??ovick?©m v??stavi??ti bylo prezentov??no elektrick?© vozidlo GWL/Cabby.V r??mci akce probÄ›hl rovnÄ›?? pr??jezd kolony elektrick??ch vozidel Prahou. Pr??jezd byl zakonÄ?en a?? na HradÄ?anech.Report???? Pra??sk?? Den?­k: Z??jem o elektromobily v Ä?esku st??le

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 14.10.2008, 12:30
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­

Dal???­ foto GWL/Cabby
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #7  
Star?© 14.10.2008, 12:50
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho vozidla GWL/Cabby

Zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho vozidla GWL/Cabby

V r??mci v??stavy AutoShow 2008 byl proveden zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho vozidla GWL/Cabby. C?­lem testu bylo ovÄ›?™it jak?? je skuteÄ?n?? dojezd vozidla v mÄ›stsk??ch podm?­nk??ch, jak?? je bÄ›??n?? dosahovan?? rychlost a jak je tento elektromobil v praxi pou??iteln?? pro p?™epravu v bÄ›??n?©m provozu.

Na testov??n?­ byl vybr??n zku??ebn?­ okruh veden?? pra??sk??mi ulicemi v Praze 4 v okol?­ kopce Bohdalce. Byla z??mÄ›rnÄ› vybr??na trasa s pomÄ›rnÄ› p?™?­kr??m stoup??n?­m a n??sledn??m pozvoln??m kles??n?­m. Zvolen?? trasa odpov?­d?? bÄ›??n??m situac?­m – tj cesta nen?­ vÄ›t??inou ide??ln?­ rovina.Trasa okruhu byla vedena ulicemi: U plyn??rny (m?­rn?© kles??n?­), Nad vinn??m potokem (m?­rn?© stoup??n?­ a pak kles??n?­), U se?™adi??tÄ› (dla??ebn?­ kostky s asfaltov??mi z??lepy, pozvoln?© m?­rn?© stoup??n?­), Moskevsk?? (stoup??n?­ k mostu p?™es tra??, Bohdaleck?? (t??hl?© stoup??n?­ a?? ke k?™i??ovatce u STK Bohdalec), Bohdaleck?? (t??hl?© kles??n?­). Celkov?? d?©lka okruhu byla mÄ›?™en?­m stanovena na 3 550 metr??.Pro testov??n?­ byl zvolen nehospod??rn?? styl j?­zdy. C?­lem bylo dos??hnout maxim??ln?­ mo??n?© rychlosti a tak i na rovn??ch a klesaj?­c?­ch ??sec?­ch byla j?­zda na pln?? v??kon s pro??l??pl??m ped??lem akceler??toru (proudu). StejnÄ› tak po celou dobu j?­zdy byla p?™edpisovÄ› rozsv?­cena potk??vac?­ svÄ›tla.

Vozidlo GWL/Cabby je konstruov??no jako elektrick?? Ä?ty?™kolka a pro splnÄ›n?­ certifikace je maxim??ln?­ rychlost omezena na 45 km/h. Na klesaj?­c?­ch ??sec?­ch bylo za akcelerace pod proudem opakovanÄ› dosa??eno t?©to rychlosti, tak??e vozidlo jelo plynule s ostatn?­mi vozidly p?™edpisovou rychlost?­ do 50 km/h.

V ??seku t??hl?©ho stoup??n?­ v ulici Bohdaleck?? byla pr??mÄ›rn?? rychlost kolem 20 a?? 25 km/h. Zde je mo??n?© podotknout, ??e p?™i jednom z proj?­??dÄ›n?­ tohoto ??seku byl p?™ed n??mi n??kladn?­ automobil, kter?? dosahoval podobn?© rychlosti, nebo rychlosti sp?­??e ni?????­, tak??e jsme museli zpomalit, abychom nejeli v tÄ›sn?©m z??vÄ›su za jeho v??fukov??mi plyny.

Trasa takt?©?? zahrnovala pr??jezd dvÄ›mi svÄ›teln??mi k?™i??ovatkami (Bohdaleck?? – Nad Vr??ovickou horou a Bohdaleck?? - U plyn??rny). Pouze ve dvou kolech se poda?™ilo obÄ› k?™i??ovatky projet bez pot?™eby zastaven?­. V ostatn?­ch p?™?­padech sv?­tila Ä?erven?? a bylo nutn?© zastavit. Deset kol tedy zahrnuje je??tÄ› kr??tk?© cca 20 sekundov?© zastaven?­ a n??sledn?© rozjet?­ na k?™i??ovatce.

Zde jsou v??sledky jednotliv??ch kol zku??ebn?­ho testuTest byl zah??jen v 9:45 a trval do 11:11. Celkem bylo ujeto 12 pln??ch testovac?­ch kol. Po des??t?©m kole byla kr??tk?? relaxaÄ?n?­ p?™est??vka v d?©lce 3 minuty. V posledn?­m 13. kole klesla rychlost v ??seku prudk?©ho stoup??n?­ pod 5 km/h. To byl sign??l pro ukonÄ?en?­ testu a dojet?­ zpÄ›t do m?­sta, kdy bylo vozidlo p?™evzato.

Shrnut?­

Celkov?? doba j?­zdy v r??mci 12 pln??ch kol byla 1 hodinu a 23 minut, bylo ujeto 43 km pr??mÄ›rnou rychlost?­ 31 km/h.

Pokud zapoÄ?teme p?™?­jezd z m?­sta p?™evzet?­ vozidla (1 km), nezapoÄ??­tan?© 13-t?© kolo (3,6 km) a dojezd zpÄ›t do m?­sta p?™evzet?­ vozidla (1 km), bylo v r??mci testu ujeto celkem 48 kilometr??.

Z??věr

Tento praktick?? test uk??zal, ??e vozidlo GWL/Cabby je mo??n?© pou???­t v bÄ›??n?©m provozu a to i v m?­stech kde jsou t??hl?? stoup??n?­ a rozjezdy na k?™i??ovatk??ch. Dosa??en?? dojezd v testovac?­m provozu bez p?™eru??en?­ byl p?™es 40 km. Tato vzd??lenost je dostaÄ?uj?­c?­ pro bÄ›??n?© pou??it?­ pro doj?­??dÄ›n?­ do pr??ce nebo kr??tk?© cesty v r??mci mÄ›sta nebo obce.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #8  
Star?© 19.10.2008, 20:51
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Dotazy k zakoupen?­ vozidla GWL/Cabby

Jak?? je dodac?­ lh??ta pro zakoupen?­ GWL/Cabby?
Aktu??lnÄ› (?™?­jen 2008) m??me tato vozidla ve ??lut?© barvÄ› skladem k okam??it?©mu dod??n?­.

Je mo??n?© z?­skat jinou barvu ne?? ??lutou ?
Jin?? origin??ln?­ barevn?? proveden?­ nejsou aktu??lnÄ› k dispozici. Vozidlo origin??lnÄ› dodan?© v jin?© barvÄ› (za p?™?­platek) je mo??n?© objednat po slo??en?­ z??lohy. Dodac?­ doba je ?™??dovÄ› 5 a?? 7 mÄ›s?­c??. Dal???­ mo??nost?­ je p?™elakov??n?­ vozidla dle p?™??n?­ z??kazn?­ka p?™?­mo v Ä?R. Tato slu??ba je dle individu??ln?­ domluvy. Doba realizace je cca 2 - 3 t??dny. Barva je libovoln?? dle p?™??n?­ z??kazn?­ka.

Jak?? je zp??sob ??hrady za GWL/Cabby?
Pokud se pro vozidlo rozhodnete, dostanete z??lohovou fakturu. Po jej?­m proplacen?­ je vozidlo Va??e.

Chci si vozidlo vyzkou??et - jak a kde je to mo??n?©?
Aktu??lnÄ› (?™?­jen 2008) je mo??n?© vozidlo vyzkou??et v Praze. Pro bli?????­ domluvu n??s kontaktujte emailem na auto88<at>auto88.cz

Jsem 80 km od Prahy, jak dostanu vozidlo ke mnÄ›?
Pro dod??n?­ do vÄ›t???­ch vzd??lenost?­ je vozidlo t?™eba p?™ev?©zt na vleku (p?™?­vÄ›su). Vzhledem k v??ze (398 kg) je vozdilo mo??n?© p?™ev?©zt na br??dÄ›n?©m vleku (do 750 kg, za osobn?­m vozidlem, v r??mci bÄ›??n?©ho ?™idiÄ???ku).

Jak je to se servisem?
StejnÄ› jako u bÄ›??n?©ho vozidla se spalovac?­m motorem, pro servis nebo opravu z??vady je t?™eba p?™istavit vozidlo k prod??vaj?­c?­mu (nebo do jeho servisu). P?™istaven?­ zaji????uje z??kazn?­k. Individu??lnÄ› lze domluvit takt?©?? v??jezd servisn?­ch pracovn?­k?? do m?­sta, kde se nach??z?­ vozidlo.

Jak?? je nejÄ?astÄ›j???­ z??vada?
????dn??. Elektrick?? vozidla maj?­ na rozd?­l od vozidel se spalovac?­m motorem velmi m??lo mechanick??ch d?­l??. NejÄ?astÄ›j???­m zdrojem mo??n??ch probl?©m?? u el. vozidla je voda. Vniknut?­ vody do el. Ä???st?­ m????e zp??sobit poruchu.

Jak?? je mo??nost upgrade na Lithiov?© baterie?
Tuto mo??nost p?™ipravujeme. P?™edpokl??d??me, ??e upgrade na LFP baterie bude dostupn?? v pr??bÄ›hu jara 2009. Informace urÄ?itÄ› zve?™ejn?­me na str??nk??ch Auto88.cz

Va??e dal???­ dotazy uv?­t??me.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #9  
Star?© 30.11.2008, 09:57
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ GWL/Cabby na v??stavÄ› Aquaterm v Let??anech


OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #10  
Star?© 25.03.2009, 17:02
coudak0 coudak0 je offline
Junior Member
 
Zalo??en: 25.03.2009
P?™?­spÄ›vky: 1
Standardn?­

Dobry den chtel bych se zeptat kolik by stal model GWL/Cabby.

Dekuji. odpoved prosim na cuda.jiri0@seznam.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 08:27.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.