Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

OdpovÄ›Ä?
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
  #1  
Star?© 10.09.2008, 15:00
Avatar u??ivatele gog
gog gog je offline
Administrator
 
Zalo??en: 03.09.2008
P?™?­spÄ›vky: 2
Post U??ivatelsk?© testy elektrosk??tr?? - r??zn?© modely

SK?šTR TISONG TM-300

J?­zdn?­ vlastnosti motocyklu jsou dobr?© a odpov?­daj?­ cenÄ› a urÄ?en?­. D?­ky men???­mu pr??mÄ›ru kol je v??ak sk??tr citlivÄ›j???­ na nerovnosti - nap?™. p?™ej?­??dÄ›n?­ obrubn?­k?? chodn?­k?? je mo??n?© jen s maxim??ln?­ opatrnost?­. Odpru??en?­ je naladÄ›no sp?­??e komfortnÄ›, tak??e ani del???­ j?­zda p?™es dla??ebn?­ kostky nen?­ nepohodln??. D?­ky vy?????­ v??ze a n?­zko polo??en?©mu tÄ›??i??ti je sk??tr p?™i j?­zdÄ› velmi stabiln?­. I poln?­ cestu plnou dÄ›r je mo??n?© projet t?©mÄ›?™ maxim??ln?­ rychlost?­.

Brzdy jsou dob?™e dimenzovan?© a po jejich spr??vn?©m se?™?­zen?­ zabrzd?­ sk??tr z maxim??ln?­ rychlosti t?©mÄ›?™ „na flekuâ€?. Nen?­ probl?©m dostat p?™edn?­ ani zadn?­ kolo do smyku.

??idiÄ? nad 180 cm v????ky sed?­ na zadn?­ Ä???sti sedla p??vodnÄ› urÄ?en?© pro spolujezdce, co?? v??ak nen?­ na ??kor pohodl?­. J?­zdu ve dvou tak p?™i tÄ›chto rozmÄ›rech ?™idiÄ?e nedoporuÄ?uji. Jinak sk??tr pohodlnÄ› pojme dvÄ› osoby do 175 cm v????ky.

Pod sedlem je uzamykateln?? prostor na otev?™enou p?™ilbu. PlnÄ› integr??ln?­ helma se tam v??ak nevejde. Uzamykateln?? plastov?? kufr za sedlem je urÄ?en pouze na lehÄ??­ p?™edmÄ›ty (max. 5 kg).

Maxim??ln?­ trvale udr??iteln?? rychlost p?™i zat?­??en?­ cca 100 kg je 45 km/h. Touto rychlost?­ je motocykl schopn?? zdol??vat i lehÄ??­ stoup??n?­. Prud???­ kopce (nap?™. z k?™i??ovatky PodÄ›bradsk?? x Kbelsk?? smÄ›rem na Teplickou D8) vyj?­??d?­ sk??tr rychlost?­ cca 25 km/h p?™i standardn?­m re??imu nebo 40 km/h p?™i re??imu „boosterâ€?.

Stav vybit?­ akumul??tor?? nem?? p?™?­li?? v??razn?? vliv na dynamiku j?­zdy, tj. i t?©mÄ›?™ vybit?? sk??tr akceleruje t?©mÄ›?™ stejnÄ› rychle jako plnÄ› nabit??.

Ukazatel stavu akumul??tor?? je celkem p?™esn??, nicm?©nÄ› pou??iteln?? pouze p?™i zat?­??en?­, tj. bÄ›hem j?­zdy. Jakmile se bÄ›hem j?­zdy dostane ruÄ?iÄ?ka poprv?© do Ä?erven?©ho pole, zb??v?? v??m energie je??tÄ› na cca 10 km j?­zdy ekonomick??m zp??sobem. Pokud jsou akumul??tory zcela vybit?© a napÄ›t?­ klesne pod urÄ?itou mez, regul??tor zaÄ?ne motor s??m p?™eru??ovanÄ› odpojovat, aby nedo??lo k hloubkov?©mu vybit?­ aku, kter?© je m????e nevratnÄ› zniÄ?it. Jakmile se toto stane poprv?©, m??te ji?? energie max. na 1 km j?­zdy.

Pulzn?­ regul??tor funguje na principu tempomatu v autÄ›. Tj. „plynemâ€? na ?™?­d?­tk??ch nastavujete rychlost, jakou m?? motocykl jet. A?? zvol?­te libovolnou v??chylku otoÄ?n?©ho voliÄ?e, sk??tr akceleruje st??le stejnÄ› (v??dy na maximum). Po dosa??en?­ odpov?­daj?­c?­ rychlosti ji?? regul??tor tuto rychlost pouze udr??uje. Pokud zaÄ?nete sj?­??dÄ›t z kopce a rychlost vyroste nad 45 km/h, regul??tor elektromotor zcela odpoj?­ a dal???­ dr??en?­ otoÄ?n?©ho regul??toru v maxim??ln?­ v??chylce nem?? ????dn?? efekt. Jakmile ale rychlost klesne na 45 km/h, regul??tor opÄ›t elektromotor plynule p?™ipoj?­ a nastavenou rychlost udr??uje. Sk??tr nen?­ vybaven rekuperac?­ a neÄ?inn?? elektromotor jej p?™i j?­zdÄ› z kopce t?©mÄ›?™ nebrzd?­.

SouÄ???st?­ regul??toru je proudov?? omezovaÄ?, tak??e ani p?™i maxim??ln?­m „plynuâ€? nejsou akumul??tory p?™etÄ›??ov??ny. T?­m je dosa??eno del???­ v??dr??e a je to tak?© d??vod, proÄ? plnÄ› nabit?? i vybit?? sk??tr akceleruje t?©mÄ›?™ shodnÄ›.

Testovac?­ trasa: http://www.mapy.cz/#x=133319172@y=13...lkova,%20Praha

Tuto trasu jsem ihned na prvn?­ nabit?­ ujel celkem 4 kr??t (2 x tam a zpÄ›t). V t?©to trase jsou jak rovn?© ??seky, tak prudk?© kles??n?­ a stoup??n?­. Je??tÄ› s nÄ›jak??m drobn??m poj?­??dÄ›n?­m to celkem bylo 55 km. Jel jsem „na spot?™ebuâ€?, tj. nevyu???­val jsem maxim??ln?­ rychlost a svÄ›tlo jsem rozsv?­til pouze kdy?? jsem m?­jel policejn?­ hl?­dku. Po dojezdu byly akumul??tory t?©mÄ›?™ vybity a regul??tor ji?? nÄ›kolikr??t p?™i akceleraci na p??r vte?™in motor odpojil. Nicm?©nÄ› i p?™i takto vybit??ch akumul??torech sv?­t?­ svÄ›tla zcela dostateÄ?nÄ› i pro noÄ?n?­ j?­zdu. Nab?­jel jsem p?™es noc.

Druh?? den jsem jel tu samou trasu, ale tentokr??t st??le na maxim??ln?­ rychlost a s p?™edpisovÄ› rozsv?­cen??m potk??vac?­m svÄ›tlem (50 + 20 W). Jakmile v kopci klesla rychlost pod 40 km/h, pou??il jsem „boosterâ€?, kter?? opÄ›t zrychlil t?©mÄ›?™ na maxim??lku. Po 26 km ujet??ch t?­mto stylem se ji?? ukazatel vybit?­ dostal do spodn?­ poloviny v??chylky, tak??e jsem si na druh?© „koloâ€? netroufal. M??j odhad je, ??e podobn??m agresivn?­m stylem j?­zdy by bylo mo??n?© ujet cca 35 km.

P?™i testov??n?­ mÄ›li za sebou akumul??tory teprve druh?? nab?­jec?­ cyklus, tak??e jejich kapacita se je??tÄ› m?­rnÄ› zv?????­ (mus?­ se tzv. naform??tovat).

Nab?­jeÄ?ka m?? max. p?™?­kon 330W (skuteÄ?nÄ› zmÄ›?™eno) a m?? v sobÄ› chlad?­c?­ ventil??tory, kter?© se sp?­naj?­ v z??vislosti na zat?­??en?­. Pokud tedy nab?­j?­m, bÄ›???­ na maximum. Jakmile jsou akumul??tory pln?©, nab?­jen?­ se automaticky vypne a tak?© ventil??tory se zastav?­.

Po tÄ›chto ujet??ch 26 km jsem sk??tr opÄ›t p?™ipojil do nab?­jen?­. To trvalo 6 hodin 20 minut a nab?­jeÄ?ka odebrala ze s?­tÄ› 1,05 kWh. P?™i pr??mÄ›rn?© cenÄ› 3,80 KÄ? / kWh (spoÄ??­t??no z posledn?­ faktury PRE za elekt?™inu) vych??z?­ n??klady na nabit?­ na 4 KÄ?, tj. 0,15 KÄ? na 1 km.
P?™ilo??en?© obr??zky
Typ souboru: jpg obr1.jpg (64.7 KB, 18 zobrazen?­)
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #2  
Star?© 04.10.2008, 13:29
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Koment???™ u??ivatele elektrick?©ho sk??tru Akumoto

Zde je koment???™ u??ivatele elektrick?©ho sk??tru:

Koupil jsem si tak?© el sk??tr. Jezd?­m na nÄ›m dennÄ› do pr??ce a zpÄ›t, ve voln?© dny po okol?­ kam pot?™ebuji, do vzd??lenosti 25 km tam a 25 zpÄ›t +/- p??r kilometr??.

Je??tÄ› nikdy jsem nez??stal nÄ›kde trÄ?et bez energie, v??dy jsem dojel a?? do sv?© gar????e. Stroj nesmrd?­, neh?™eje, nekape z nÄ›ho olej.

V??robce uv??d?­ tyto parametry: dojezd 60-70km (to z??vis?­ na ter?©nu, zp??sobu j?­zdy a va???­ hmotnosti) , rychlost 50km/h (na pln?? v??kon pulsn?­ho ?™?­zen?­ jedu po rovinÄ› 57km/h), baterie jsou GEL, motor v zadn?­m kole, ????dn?? ?™etÄ›z, ????dn?? p?™evodovka, no prostÄ› par??da.

Motor m?? ??ivotnost 100 000km, baterie 5-7 let, podle toho jak jezd?­te a nabij?­te. Plat?­ urÄ?it?? pravidla, kter?? je nutno dodr??ovat. Nab?­jeÄ?ka m?? p?™?­kon 150W/220V.

Doma jsem nahradil dvÄ› 100W ????rovky dvÄ›ma 25W ??sporkami a tÄ›ch zbyl??ch 150W m??m na nab?­jen?­ ,tak??e Ä?EZ je natom stejnÄ› a j?? jezd?­m ?­ sv?­t?­m.

Tento sk??tr je velmi poveden?? v??robek. DOPORUÄ?UJI.
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #3  
Star?© 04.10.2008, 14:32
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Hodnocen?­ u??ivatele el. sk??tru Akumoto

Hodnocen?­ u??ivatele el. sk??tru

Sk??tr pou???­v??m t?©mÄ›?™ v??hradnÄ› na doj?­??dÄ›n?­ do pr??ce. 20 km tam a 20 nazpÄ›t. T??dnÄ› tedy cca 200 km. U???­v??m si tichou, vo??avou j?­zdu. Sk??tr nen?­ skoro v??bec sly??et, jako by jste jeli na kole, jen otÄ›r pneumatik o silnici, motor je nesly??iteln??. Nevypou??t?­ ????dn?© zplodiny a jedin?© co sly???­te je ??evelen?­ vÄ›tru kolem Va???­ helmy. Srdce sk??tru tvo?™?­ pulzn?­ bez??dr??bov?? elektrick?? motor, ????dn?© uhl?­ky, olej, benzin, ?™etÄ›z, minim??ln?­ ??dr??ba.

Moje cestovn?­ rychlost se pohybuje mezi 45-50 km/h. V??e z??le???­ na kvalitÄ› cesty, stoup??n?­, poÄ?as?­ a jak si troufnete naklonit do zat??Ä?ek. P?™i ekonomick?© j?­zdÄ› rychlost?­ 40 km/hod opravdu ujede p?™es 60 km. Rychlost?­ maxim??ln?­ se vzd??lenost zkracuje na cca 40 km. Z??le???­ na stylu j?­zdy a hlavnÄ› kolik kopc?? pojedete.

M?? cesta do pr??ce je st??l?© m?­rn?© stoup??n?­ a neÄ?inn?­ motoru v??bec ????dn?© probl?©my. Dom?? z kopce je cesta rychlej???­, nestaÄ??­ rozsah tachometru a spot?™eba paliva=Elekt?™iny je razantnÄ› ni?????­.

Pokud vyj?­??d?­te kopce, doporuÄ?uji motor netr??pit na maximum, ale kopec vyjet pomalu t?™eba jenom do 40 km/hod. a prodlou???­te si razantnÄ› max. dojezd. Takt?©?? rozjezd nemus?­te hn??t na maximum a u??et?™?­te energii taky. Zrychlen?­ sk??tru je p?™ekvapuj?­c?­, v??echna energie motoru se p?™en?????­ p?™?­mo z kola na silnici.

Sk??tr je ??iv?? a ovl??d?? se velmi lehce, jde dob?™e do n??klonu a v zat??Ä?k??ch sed?­ velmi dob?™e. Co bych zpoÄ???tku vyÄ?etl, je p?™?­li??n?? citlivost plynu. Na nerovn?© cestÄ› je probl?©m udr??et st??lou rychlost nap?™. 50 km/h. v obci. U?? jsem si na to zvykl a nedÄ›l?? mi to probl?©my.

Sk??tr vypad?? velmi dob?™e a design se opravdu velmi povedl. S??m jsem ho sp?­??e pokazil t?­m, ??e jsem si instaloval sk??tr-deku, kterou mimochodem velmi doporuÄ?uji nejen na chladn?? r??na.

Sk??tr nen?­ ????dn?? hraÄ?ka a chov??m se k nÄ›mu taky tak. Je to pro mne dopravn?­ prost?™edek do zamÄ›stn??n?­. Ekonomika provozu mÄ›, taky velmi p?™ekvapila, proto??e reklamÄ› v??robce jsem p?™?­li?? nevÄ›?™il.

Nab?­jen?­ po tÄ›ch cca 20 km trv?? necel?© 3 hod. Nab?­jeÄ?ka je inteligentn?­ a maxim??ln?­ odbÄ›r m?? 150 W. Kdy?? si vyn??sob?­te 150 x 3 = 450 W/20 km co?? jsem nadnesl, vyjde cca 2 KÄ?. Jezd?­m tedy do 10 KÄ?/100 km. (poÄ??­t??no standardn?­ sazbou), co?? je opravdu neskuteÄ?n?©. Cesta do pr??ce se mi proti autu prodlou??ila o zanedbateln??ch cca 5-8 min.

Sk??tr p?™edÄ?il v??echna m?? oÄ?ek??v??n?­ a pokud vydr???­ baterie a tlumiÄ?e alespo?? 4 roky, vr??t?­ mi jeho provoz ve??ker?© pen?­ze, kter?© jsem za tento sk??tr zaplatil.

R??stu cen benz?­nu se neboj?­m!
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #4  
Star?© 04.10.2008, 22:28
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Vesel?© dÄ›vÄ?e na e-sk??tru Tisong

Zde jsou fotky jedn?© vesel?© cestovatelky na e-sk??tru GWL/Scooty alias Tisong TM-300.

a tady je o nÄ›co vyz??vavÄ›j???­ fotka

OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #5  
Star?© 20.11.2009, 00:06
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Co jsou to gelov?© "silikonov?©" baterie

Ot??zka: Co jsou to gelov?© silikonov?© neboli k?™em?­kov?© trakÄ?n?­ baterie?

OdpovÄ›Ä?: Je to speci??ln?­ druh olovÄ›n??ch bateri?­, ve kter??ch se m?­sto elektrolytu tekut?©ho
pou???­v?? gelov?? elektrolyt s p?™?­davkem pyrogenn?­ho oxidu k?™emiÄ?it?©ho (Aerosil).
Tato smÄ›s umo????uje pou???­vat akumul??tor v libovoln?© poloze. Tyto akumul??tory
je mo??n?© hluboce vyb?­jet co?? klasick?© "startovac?­" baterie neumo????uj?­.

Informace viz t?©?? zde: http://www.auto88.cz/forum/showthread.php?t=10
OdpovÄ›Ä? s citac?­
  #6  
Star?© 09.06.2010, 10:49
tv kuba tv kuba je offline
Active Member
 
Zalo??en: 21.07.2009
P?™?­spÄ›vky: 6
Post Koment???™ u??ivatele e-sk??tru Akumoto

Od lo??sk?©ho srpna jsem tak?© majitelem elektrosk??tru, pro zmÄ›nu od mÄ›lnick?© firmy Akumoto - p?™esnÄ›ji ?™eÄ?eno m??m A 10/40, tedy tu nejlevnÄ›j???­ variantu s nejmen???­m dojezdem. Ten by v ide??ln?­ch podm?­nk??ch mÄ›l b??t max. 40km. Je osazen 4ks gelovek 12V/20Ah a motor podle ??daj?? na zadn?­m kole m?? 800W.
V dobÄ›, kdy jsem p?™em????lel o koupi elektrosk??tru, jsem mÄ›l p?™edstavu o nÄ›Ä?em s dojezdem 50 - 60km. Ale a?? v dobÄ›, kdy jsem na Aukru zakoupil m??j sk??tr (nen?­ ????dn??m tajemstv?­m, ??e jsem za nÄ›j dal 22 tKÄ?), jsem pochopil, ??e dojezd do 40km je ??plnÄ› dostaÄ?uj?­c?­. Pou???­v??m ho nejÄ?astÄ›ji k cestÄ› do pr??ce, m??m to 9km, pak nab?­j?­m, odpoledne nebo veÄ?er zpÄ›t dom?? 9km a opÄ›t dobit?­. Tak??e na to, na co ho pot?™ebuji, ??plnÄ› dostaÄ?uje. V l?©tÄ› mÄ› pohodlnÄ› doprav?­ i na chatu kousek za Prahou (25km), je pravdou, ??e by to nebylo na otoÄ?ku. Jednou jsem podnikl cestu del???­ ne?? je dojezd sk??tru a vy?™e??il jsem to tak, ??e jsem p?™edem vymyslel trasu a po cestÄ› jsem se zastavil u kolegy z pr??ce a dali jsme 2,5 hodinky pokec u TV.
Jinak asi p?™ed 3 mÄ›s?­ci jsem lehce "tunil" - p?™idal jsem je??tÄ› jednu 6V gelovku s kapacitou 20Ah do s?©rie a tak na motor teÄ? jde ne 48V, ale 54V. Nic z??vratn?©ho se nedÄ›je, jen je to malinko ??ivÄ›j???­ a trochu rychlej???­. Jeliko?? m??m ale pocit, ??e p??vodn?­ aku ve sk??tru maj?­ sv?© nejlep???­ dny za sebou, tak zaÄ??­n??m uva??ovat o p?™estrojen?­ na LiFePo4 o stejn?© kapacitÄ›. Sk??tr bude o nÄ›co lehÄ??­, lithium se rychleji nab?­j?­ a star?© aku pou??iji na chatÄ› pro m??j soukrom?? ostrovn?­ sol??rn?­ syst?©m. To abych mohl v l?©tÄ› jezdit "u?? ??plnÄ› zadarmo!"
Jinak spokojenost, klasick?© dÄ›tsk?© nemoci (nap?™. ulomen?? plechov?? dr????k p?™edn?­ho blatn?­ku - nÄ›kdo z klubu ?™?­kal "ten p??jde prvn?­!´"), ale za ty pen?­ze slu??n?© svezen?­ - a?? na ty kostky v Praze :-/
OdpovÄ›Ä? s citac?­
OdpovÄ›Ä?

Kl?­Ä?ov?? slova
nab?­jeÄ?ka, nab?­jen?­, sk??tr, spot?™eba, test, tisong

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 15:37.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.