Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily  

ZpÄ›t   Auto88 - Electric Vehicles - Elektromobily > Elektromobily > Hlavn?­ f??rum

 
 
N??stroje t?©mat Re??im zobrazen?­
Prev P?™edch??zej?­c?­ p?™?­spÄ›vek   Dal???­ p?™?­spÄ›vek Next
  #1  
Star?© 10.09.2008, 15:00
Avatar u??ivatele gog
gog gog je offline
Administrator
 
Zalo??en: 03.09.2008
P?™?­spÄ›vky: 2
Post U??ivatelsk?© testy elektrosk??tr?? - r??zn?© modely

SK?šTR TISONG TM-300

J?­zdn?­ vlastnosti motocyklu jsou dobr?© a odpov?­daj?­ cenÄ› a urÄ?en?­. D?­ky men???­mu pr??mÄ›ru kol je v??ak sk??tr citlivÄ›j???­ na nerovnosti - nap?™. p?™ej?­??dÄ›n?­ obrubn?­k?? chodn?­k?? je mo??n?© jen s maxim??ln?­ opatrnost?­. Odpru??en?­ je naladÄ›no sp?­??e komfortnÄ›, tak??e ani del???­ j?­zda p?™es dla??ebn?­ kostky nen?­ nepohodln??. D?­ky vy?????­ v??ze a n?­zko polo??en?©mu tÄ›??i??ti je sk??tr p?™i j?­zdÄ› velmi stabiln?­. I poln?­ cestu plnou dÄ›r je mo??n?© projet t?©mÄ›?™ maxim??ln?­ rychlost?­.

Brzdy jsou dob?™e dimenzovan?© a po jejich spr??vn?©m se?™?­zen?­ zabrzd?­ sk??tr z maxim??ln?­ rychlosti t?©mÄ›?™ „na flekuâ€?. Nen?­ probl?©m dostat p?™edn?­ ani zadn?­ kolo do smyku.

??idiÄ? nad 180 cm v????ky sed?­ na zadn?­ Ä???sti sedla p??vodnÄ› urÄ?en?© pro spolujezdce, co?? v??ak nen?­ na ??kor pohodl?­. J?­zdu ve dvou tak p?™i tÄ›chto rozmÄ›rech ?™idiÄ?e nedoporuÄ?uji. Jinak sk??tr pohodlnÄ› pojme dvÄ› osoby do 175 cm v????ky.

Pod sedlem je uzamykateln?? prostor na otev?™enou p?™ilbu. PlnÄ› integr??ln?­ helma se tam v??ak nevejde. Uzamykateln?? plastov?? kufr za sedlem je urÄ?en pouze na lehÄ??­ p?™edmÄ›ty (max. 5 kg).

Maxim??ln?­ trvale udr??iteln?? rychlost p?™i zat?­??en?­ cca 100 kg je 45 km/h. Touto rychlost?­ je motocykl schopn?? zdol??vat i lehÄ??­ stoup??n?­. Prud???­ kopce (nap?™. z k?™i??ovatky PodÄ›bradsk?? x Kbelsk?? smÄ›rem na Teplickou D8) vyj?­??d?­ sk??tr rychlost?­ cca 25 km/h p?™i standardn?­m re??imu nebo 40 km/h p?™i re??imu „boosterâ€?.

Stav vybit?­ akumul??tor?? nem?? p?™?­li?? v??razn?? vliv na dynamiku j?­zdy, tj. i t?©mÄ›?™ vybit?? sk??tr akceleruje t?©mÄ›?™ stejnÄ› rychle jako plnÄ› nabit??.

Ukazatel stavu akumul??tor?? je celkem p?™esn??, nicm?©nÄ› pou??iteln?? pouze p?™i zat?­??en?­, tj. bÄ›hem j?­zdy. Jakmile se bÄ›hem j?­zdy dostane ruÄ?iÄ?ka poprv?© do Ä?erven?©ho pole, zb??v?? v??m energie je??tÄ› na cca 10 km j?­zdy ekonomick??m zp??sobem. Pokud jsou akumul??tory zcela vybit?© a napÄ›t?­ klesne pod urÄ?itou mez, regul??tor zaÄ?ne motor s??m p?™eru??ovanÄ› odpojovat, aby nedo??lo k hloubkov?©mu vybit?­ aku, kter?© je m????e nevratnÄ› zniÄ?it. Jakmile se toto stane poprv?©, m??te ji?? energie max. na 1 km j?­zdy.

Pulzn?­ regul??tor funguje na principu tempomatu v autÄ›. Tj. „plynemâ€? na ?™?­d?­tk??ch nastavujete rychlost, jakou m?? motocykl jet. A?? zvol?­te libovolnou v??chylku otoÄ?n?©ho voliÄ?e, sk??tr akceleruje st??le stejnÄ› (v??dy na maximum). Po dosa??en?­ odpov?­daj?­c?­ rychlosti ji?? regul??tor tuto rychlost pouze udr??uje. Pokud zaÄ?nete sj?­??dÄ›t z kopce a rychlost vyroste nad 45 km/h, regul??tor elektromotor zcela odpoj?­ a dal???­ dr??en?­ otoÄ?n?©ho regul??toru v maxim??ln?­ v??chylce nem?? ????dn?? efekt. Jakmile ale rychlost klesne na 45 km/h, regul??tor opÄ›t elektromotor plynule p?™ipoj?­ a nastavenou rychlost udr??uje. Sk??tr nen?­ vybaven rekuperac?­ a neÄ?inn?? elektromotor jej p?™i j?­zdÄ› z kopce t?©mÄ›?™ nebrzd?­.

SouÄ???st?­ regul??toru je proudov?? omezovaÄ?, tak??e ani p?™i maxim??ln?­m „plynuâ€? nejsou akumul??tory p?™etÄ›??ov??ny. T?­m je dosa??eno del???­ v??dr??e a je to tak?© d??vod, proÄ? plnÄ› nabit?? i vybit?? sk??tr akceleruje t?©mÄ›?™ shodnÄ›.

Testovac?­ trasa: http://www.mapy.cz/#x=133319172@y=13...lkova,%20Praha

Tuto trasu jsem ihned na prvn?­ nabit?­ ujel celkem 4 kr??t (2 x tam a zpÄ›t). V t?©to trase jsou jak rovn?© ??seky, tak prudk?© kles??n?­ a stoup??n?­. Je??tÄ› s nÄ›jak??m drobn??m poj?­??dÄ›n?­m to celkem bylo 55 km. Jel jsem „na spot?™ebuâ€?, tj. nevyu???­val jsem maxim??ln?­ rychlost a svÄ›tlo jsem rozsv?­til pouze kdy?? jsem m?­jel policejn?­ hl?­dku. Po dojezdu byly akumul??tory t?©mÄ›?™ vybity a regul??tor ji?? nÄ›kolikr??t p?™i akceleraci na p??r vte?™in motor odpojil. Nicm?©nÄ› i p?™i takto vybit??ch akumul??torech sv?­t?­ svÄ›tla zcela dostateÄ?nÄ› i pro noÄ?n?­ j?­zdu. Nab?­jel jsem p?™es noc.

Druh?? den jsem jel tu samou trasu, ale tentokr??t st??le na maxim??ln?­ rychlost a s p?™edpisovÄ› rozsv?­cen??m potk??vac?­m svÄ›tlem (50 + 20 W). Jakmile v kopci klesla rychlost pod 40 km/h, pou??il jsem „boosterâ€?, kter?? opÄ›t zrychlil t?©mÄ›?™ na maxim??lku. Po 26 km ujet??ch t?­mto stylem se ji?? ukazatel vybit?­ dostal do spodn?­ poloviny v??chylky, tak??e jsem si na druh?© „koloâ€? netroufal. M??j odhad je, ??e podobn??m agresivn?­m stylem j?­zdy by bylo mo??n?© ujet cca 35 km.

P?™i testov??n?­ mÄ›li za sebou akumul??tory teprve druh?? nab?­jec?­ cyklus, tak??e jejich kapacita se je??tÄ› m?­rnÄ› zv?????­ (mus?­ se tzv. naform??tovat).

Nab?­jeÄ?ka m?? max. p?™?­kon 330W (skuteÄ?nÄ› zmÄ›?™eno) a m?? v sobÄ› chlad?­c?­ ventil??tory, kter?© se sp?­naj?­ v z??vislosti na zat?­??en?­. Pokud tedy nab?­j?­m, bÄ›???­ na maximum. Jakmile jsou akumul??tory pln?©, nab?­jen?­ se automaticky vypne a tak?© ventil??tory se zastav?­.

Po tÄ›chto ujet??ch 26 km jsem sk??tr opÄ›t p?™ipojil do nab?­jen?­. To trvalo 6 hodin 20 minut a nab?­jeÄ?ka odebrala ze s?­tÄ› 1,05 kWh. P?™i pr??mÄ›rn?© cenÄ› 3,80 KÄ? / kWh (spoÄ??­t??no z posledn?­ faktury PRE za elekt?™inu) vych??z?­ n??klady na nabit?­ na 4 KÄ?, tj. 0,15 KÄ? na 1 km.
P?™ilo??en?© obr??zky
Typ souboru: jpg obr1.jpg (64.7 KB, 18 zobrazen?­)
OdpovÄ›Ä? s citac?­
 

Kl?­Ä?ov?? slova
nab?­jeÄ?ka, nab?­jen?­, sk??tr, spot?™eba, test, tisong

N??stroje t?©mat
Re??im zobrazen?­

Pravidla p?™isp?­v??n?­
Nem????ete zakl??dat nov?? t?©mata
Nem????ete zas?­lat odpovÄ›di
Nem????ete p?™ikl??dat p?™?­lohy
Nem????ete upravovat sv?© p?™?­spÄ›vky

BB k??d je Zapnuto
Smajl?­ky jsou Zapnuto
[IMG] k??d je Zapnuto
HTML k??d je Vypnuto

P?™ej?­t do sekce


Zobrazen?? Ä?as je GMT. Aktu??ln?­ Ä?as : 07:22.


BÄ›???­ na: vBulletinu Verze 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.