Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #6  
Star?© 22.10.2009, 08:19
proxim.x proxim.x je offline
Active Member
 
Zalo??en: 08.10.2009
P?™?­spÄ›vky: 16
Lightbulb p?™esnÄ›ji o principu a funkÄ?nosti elektroaut

Zdrav?­m v??echny

Napadlo mÄ›, ??e v??ude se p?­???­ diskuze kdo co m??, nebo kdo jak pl??nuje. Co to trochu skonkretizovat?
Nejd?™?­v nap?­??u sv??j n??vrh na elektroauto a pi??te, opravujte, komentujte atd. n??vrhy jak by elektroauto mÄ›lo vypadat. Ä??­m v?­ce technicky t?­m l?©pe, pro p?™esnÄ›j???­ p?™edstavu. J?? bych ?™ek, ??e se ?™ad?­m mezi odbornÄ› vzdÄ›lan?© v t?©to problematice, ale to neznamen?? ??e v?­m v??echno a rozhodnÄ› ne nejl?­p. Jsem otev?™en?? v??emu.
Tak??e. O vzhledu zat?­m nic, nejd?™?­v trochu techniky, jak si elektroauto p?™edstavuji.
Berme v potaz dne??n?­ technologie (cenovÄ› vzd??len?© kupn?­ s?­le svÄ›ta) a mo??nosti, jak u??et?™it, ale nic nestratit. P?™edstava o m?©m elektro autÄ› te dvouokruhov?? syst?©m rozdÄ›len?? na trakci a ovl??dac?­ sekci. Ovl??dac?­ sekce zahrunuje osvÄ›tlen?­ vozu, elektroniku (i v podobÄ› ABS)-mÄ›?™?­c?­ a informaÄ?n?­ technologii, t?™eba i centr??ln?­ zamyk??n?­ a podobnÄ›. TrakÄ?n?­ zase v??e co ke sv?© funkci pot?™ebuje ot??Ä?iv?? pohyb. Samotn?? pohyb, posilovaÄ?e(?™?­zen?­ a brzd), klimatizaci a t?™eba i vlastn?­ agreg??t na dob?­jen?­ pro p?™?­pad, ??e nem????ete nab?­jet doma ze z??suvky. Je pochopiteln?© ??e v p?™?­padÄ› dob?­jen?­ se nejprve nabije ovl??dac?­ sekce a a?? potom trakce.
Co se z??kladu pohonu t??Ä?e. Ve v??ech mÄ› dostupn??ch podkladech co mi kdy p?™i??li pod roku, vid?­m ?™e??en?­ v napÄ›t?­ od 140V do 200V nejl?©pe asi 172V (na baterii) tzn. asi tak 165(8)V na motor. VÄ›t??ina jde cestou st?™?­dav?©ho elektromotoru. Je v??hoda lep???­ho pracovn?­ho bodu ale.. Ztr??ty ve fregvenÄ?n?­m mÄ›niÄ?i, ztr??ty na (d?­ky tomu) del???­m elektrick?©m veden?­ a ztr??ty na z toho plynouc?­ modifikovan?© sinusoidÄ›. V??ecny ztr??ty jsou samoz?™ejmÄ› tepeln?© a elektromagnetick?©. MÄ› zat?­m vychazej?­ k dobru seriov?© elektromotory (to jsou ty stejnosmÄ›rn?© pro trakci). Ovl??d??n?­ tohoto pohonu mi bylo dlouho o?™?­??kem, dokud jsem nenalezl vyp?­nac?­ GTO tyrystor s prodlevou 30(mikro)sekund od Ä?KD. Zap?­n?? se p?™iveden?­m kladn?©ho p??lu a vyp?­n?? z??porn??m. To je v??e. P?™idat nÄ›jak?? jednoduch?? astabiln?­ klopn?? obvod s regulac?­ fregvence a hotovo. Minim??ln?­ ztr??ty, proto??e ovladac?­ Ä???st nepracuje s kdejak ???­len??mi proudy a vlastnÄ› ani s napÄ›t?­m. NapÄ›t?­ staÄ??­ Ä?tvrtinov?© a proud cca 0,2% sp?­nan?©ho. Tzn asi jen 1A (amp?©ra) p?™i sp?­n??n?­ 200A. UrÄ?itÄ› mi pi??te, jsou li m?© info nep?™esn?©.
Rekuperace. Nejsem jej?­m zast??ncem, nicm?©nÄ› p?™epnout elektromotor do z??vÄ›rn?©ho smÄ›ru je docela sranda, tak j?­ nezavrhuji. Dal bych to jen odÄ›lenÄ›. VÄ›t??inou se cpe do plynov?©ho ped??lu. Co takhle nechati odÄ›lenÄ› a d??t do kupy sp?­?? s brzdn??m ped??lem, nebo mo??n?? l?­p vlastn?­ p??Ä?ka pod volantem. Fungovalo by to stejnÄ› jako u kamionu motorov?? brzda.
M??m mnoho dal???­ch n??pad?? a i zku??enost?­, ale… Zafinancuje mi nÄ›kdo prototyp, kter?? by spl??oval urÄ?it?? standart, cena by na v??robÄ› nep?™e??plhala 300 000KÄ? a s vlastn?­m dob?­jen?­m byl dojez okolo 3000km????

Pi??te, pi??te, pi??te, pi??te... n??zory, pozn??mky atd., nebo mi to cel?© vyvra??te…

V??em ahoj
OdpovÄ›Ä? s citac?­