Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #48  
Star?© 11.06.2012, 19:16
Baterk???™ Baterk???™ je offline
Active Member
 
Zalo??en: 25.01.2009
P?™?­spÄ›vky: 23
Standardn?­

Citace:
P??vodnÄ› odeslal kaga Zobrazit p?™?­spÄ›vek
Nejd?™?­v jsem byl nad??en??, ale:

Od z???™?­ r. 2009 ve??la v platnost evropsk?? norma EN 15194, kter?? je t?©?? zn??m?? pod zkratkou EPAC (Electronically Power Assisted Cycles).

Tato norma:

Je nad?™azena nad v??echny n??rodn?­ normy, kter?© ?™e???­ problematiku j?­zdn?­ch kol s pomocn??m pohonem a up?™es??uje jejich pou???­v??n?­ na j?­zdn?­ch kolech
Zp?™es??uje po??adavky na instalaci elektropohon??, na testov??n?­ bateri?­, na magnetickou kompatibilitu, ?™?­zen?­ v??konu, max. rychlost a na mÄ›?™en?­ maxim??ln?­ho povolen?©ho v??konu
Funkce motoru m????e b??t aktivov??na pouze aktivn?­m ??lap??n?­m do ped??l??
Akceler??tor m????e elektrokolo uv?©st z klidov?©ho stavu do max. rychlosti 6 km/hod (cca rychlost ch??ze)
Jmenovit?? v??kon motoru nesm?­ p?™es??hnout hodnotu 250W
P?™i dosa??en?­ rychlosti 25km/hod. se mus?­ elektropohon vypnout

Pokud elektrokolo spl??uje omezen?­ dan?© SmÄ›rnic?­ Ä?. 2002/24/EC a pln?­ po??adavky zm?­nÄ›n?© Normy 15194, je z hlediska Ä?esk?©ho Z??kona o provozu na pozemn?­ch komunikac?­ch na elektrokola pohl?­??eno jako na j?­zdn?­ kola bez elektrick?© asistence. Pokud je elektrokolo vybaveno z??konn??m p?™?­slu??enstv?­m (svÄ›tla, odrazky, zvonek) m????e b??t provozov??no na pozemn?­ch komunikac?­ch, ale t?©?? na vyhrazen??ch cyklostezk??ch a tras??ch urÄ?en??ch v??hradnÄ› pro j?­zdn?­ kola.
Pokud ale elektrokolo tyto n??le??itosti nespl??uje, je na nÄ›j pohl?­??eno jako na mal?? motocykl a potom se mus?­ podrobit schvalov??n?­ jako v??echny ostatn?­ motorov?© dopravn?­ prost?™edky. ??idiÄ? mus?­ mj. vlastnit p?™?­slu??n?© ?™idiÄ?sk?© opr??vnÄ›n?­.

Tak??e takhle si z kola udÄ›l??te elektromotorku.... se v??emi d??sledky z toho plynouc?­mi.


M??m elektrokolo, kter?© jsem zakoupil nÄ›kdy v roce 2007 tedy je??tÄ› p?™ed t?­m, ne?? platila v????e uveden?? vyhl????ka. M?? motor 250 W a rychlost max. 25km/h. Jen??e dok????e se rozjet na tuto rychlost i bez ??lap??n?­ (nikoliv jen na 6 km/h) Znamen?? to, ??e to kolo ji?? vyd??n?­m t?©to vyhl????ky nesm?­m jako kolo pou???­vat ?
OdpovÄ›Ä? s citac?­