Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #4  
Star?© 04.08.2011, 14:50
kovak kovak je offline
Active Member
 
Zalo??en: 04.08.2011
P?™?­spÄ›vky: 2
Standardn?­ elektromobil nem????e vyu???­vat kysl?­k ze vzduchu!

Probl?©m s elektromobily bych hledal na dvou front??ch:

- setrvaÄ?nost v??roby, lobby velk??ch v??robc??, vliv petrochemick?©ho pr??myslu .... bylo u?? mnohokr??t prob?­r??no, Ä?asto d?©monizov??no. Mysl?­m, ??e pravda je jako v??dy " nÄ›kde uprost?™ed", tj. ??e nejde vylo??enÄ› o nÄ›jak?© spiknut?­ tÄ›chto mocensk??ch skupin proti elektromobil??m, ale na druh?© stranÄ›, ??e elektromobil??m v??emo??nÄ› h??z?­ klacky pod nohy, o tom nen?­ t?™eba pochybovat. V??dy?? to dÄ›l?? v ekonomice konkurence konkurenci odprad??vna a ve v??ech oborech, tak proÄ? ne v automobilov?©m oboru?

- fyzika a chemie. O tom se moc nemluv?­ a p?™i tom to m?? ka??d?? p?™ed oÄ?ima. Ka??d?? motor, zalo??en?? na spalovac?­m principu, si veze pouze malou Ä???st hmotnosti paliva, kter?© spot?™ebuje! Energie se toti?? uvol??uje chemickou reakc?­ paliva s kysl?­kem, kter?? si motor bere z okoln?­ho vzduchu a kter?? tedy nemus?­ dopravovat. Tot?©?? je nev??hodou kosmick??ch raket oproti letadl??m: raketa v kosmu si mus?­ v?©zt i okysliÄ?ovadlo, letadlo si bere kysl?­k po?™??d ze vzduchu.

Jak??koliv druh pohonu vozidel/letadel, kter?? nen?­ zalo??en na chemick?© reakci nÄ›Ä?eho s kysl?­kem, si bude muset vozit celou hmotnost paliva s sebou. Pokud nebude nalezen takov?? druh opakovateln?©ho ulo??en?­/Ä?erp??n?­ energie, kter?? by mÄ›l vy?????­ pomÄ›r ulo??en?© energie/kg ??lo??i??tÄ›, ne?? benz?­n/nafta. Elektrick?© akumul??tory se ??Ä?innost?­ ukl??d??n?­/Ä?erp??n?­ energie nemohou se spalov??n?­m uhlovod?­kov??ch paliv ani vzd??lenÄ› porovn??vat.

A teÄ? si p?™edstavte ne sebe, jako nad??ence pro novinky, ale jako bÄ›??n?©ho Ä?lovÄ›ka. Koupil byste si auto, kter?© jezd?­ pomalu, je tÄ›??k?©, m????e ujet max. nÄ›jak??ch 100 km a pak se mus?­ celou noc nab?­jet? JedinÄ› jako podnikatel, kdybych rozv????el pizzu - ale jako soukrom?© vozidlo nikdy. Proto??e soukrom?© vozidlo je jen jedno na rodinu, a mus?­ b??t velmi univerz??ln?­. Sice s n?­m mo??n?? jezd?­m cel?? rok jen "??tÄ›ky" p??r des?­tek km do supermarketu tam a zpÄ›t dom??, ale 1 - 2x roÄ?nÄ› s n?­m budu cht?­t jet na dovolenou 1000 km daleko. Tak??e si koup?­m auto drah?©, neekologick?© a mnohon??sobnÄ› p?™edimenzovan?© oproti tomu, co pot?™ebuji skoro cel?? rok. M?­t 2 auta je nesmysl - budu platit 2 pojistky, 2 d??lniÄ?n?­ zn??mky, 2x n??klady na servis, pneumatiky apod..... To je mnohem levnÄ›j???­ jezdit cel?? rok t?­m p?™edimenzovan??m benz?­????kem. Ve v??sledku jde v??dy o prachy a je to marn?© - jezdit na levn?? proud je VELMI, VELMI drah?©.

O tom diskutujme - dokud nebude takov?? zdroj el. energie, jeho?? mno??stv?­ akumulovan?© energie/kg ??lo??i??tÄ› (akumulaÄ?n?­ho za?™?­zen?­) bude alespo?? stejnÄ› ??Ä?inn?©, jako je mno??stv?­ energie uvolnÄ›n?© z 1kg uhlovod?­kov?©ho paliva, NEM?? ELEKTROMOBIL SMYSL.

Co sp?­?? ?™e??it nÄ›jak?© formy palivov??ch Ä?l??nk??, vyr??bÄ›j?­c?­ch proud na palubÄ› vozidla s vyu??it?­m kysl?­ku ze vzduchu? Sice to nen?­ ??plnÄ› "Ä?ist?? elektromobil", ale koneckonc?? - elekt?™ina taky nevznik?? Ä?istÄ›, jen to kou?™?­ jinde.
OdpovÄ›Ä? s citac?­