Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #23  
Star?© 28.11.2009, 21:34
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Formov??n?­ LFP/LFYP bateri?­

Dotaz: Jak se formuj?­ nov?© baterie 12V 20AH, 40AH, 80 AH, 100 AH atd?

OdpovÄ›Ä?: Nov?© baterie LFYP jsou z v??roby Ä???steÄ?nÄ› nabity. Av??ak p?™ed prvn?­m
pou??it?­m je bezpodm?­neÄ?nÄ› nutn?© nab?­t baterie na plnou kapacitu. Toto prvotn?­
nab?­jen?­ by mÄ›lo b??t provedeno proudem maxim??lnÄ› 1C, a to na na napÄ›??ovou
??rove?? max. 17V.

LFP baterie 12V nen?­ tedy t?™eba jinak speci??lnÄ› formovat nebo p?™ipravovat k pou??it?­.
Po prvn?­m nabit?­ je mo??n?© je okam??itÄ› zaÄ??­t pou???­vat.

Pravidlo prvotn?­ho nab?­jen?­ plat?­ tak?© v p?™?­padÄ›, ??e ji?? pou??it?© baterie byly dlouhodobÄ›
uskladnÄ›ny. Pokud nebyly pou???­v??ny v?­ce ne?? 1 mÄ›s?­c. P?™ed n??sledn??m pou???­v??n?­m
je opÄ›t t?™eba prov?©st prvotn?­ nabit?­ do plna.

D??le??it?©: pokud pl??nujete baterie nepou???­vat, p?™ed uskladnÄ›n?­m je t?™eba je nejprve dob?­t
do plna. V p?™?­padÄ› uskladnÄ›n?­ del???­m ne?? 1 rok je pot?™eba po 12 mÄ›s?­c?­ch v??dy akumul??tory
dob?­t.
OdpovÄ›Ä? s citac?­