Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #16  
Star?© 06.09.2011, 18:59
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Pr??zkum pro projekt "Elektromobily v Ä?R"

Dobr?? den.

V r??mci projektu „Elektromobily v Ä?Râ€? na kter?©m spolupracuje Fakulta dopravn?­ Ä?VUT v Praze a ? koda-Auto a.s., bychom se V??s r??di zeptali, jestli byste nemÄ›li z??jem na dan?©m projektu spolupracovat. Hlavn?­ n??pln?­ tohoto projektu je sepsat seznam ve?™ejnÄ› dohledateln??ch majitel?? elektromobil?? (soukrom??ch vlastn?­k??, firem, sdru??en?­, ??kol, autop??jÄ?oven atd.) a nav??zat s tÄ›mito majiteli kontakt, za ??Ä?elem zji??tÄ›n?­ z??kladn?­ch informac?­ o elektromobilu a jeho u???­v??ni. Tyto informace budou z?­sk??v??ny vyplnÄ›n?­m dotazn?­ku.

V druh?© f??zi projektu budou ze seznamu nÄ›kter?© vozy vybr??ny a otestov??ny z??kladn?­ technick?© parametry. Tyto testy by se prov??dÄ›ly se souhlasem a dozorem majitel?? voz??. Za zap??jÄ?en?­ tÄ›chto vozu by se n??slednÄ› vyplatila dohodnut?? odmÄ›na.

Pokud byste mÄ›li z??jem, na tomto projektu spolupracovat, pros?­m odpovÄ›zte na tento e-mail s vyplnÄ›n??mi z??kladn?­mi ot??zkami:

1. Obchodn?­ jm?©no spoleÄ?nosti (Jm?©no majitele):

2. Typ firmy (auto-p??jÄ?ovna, distributor, …):

3. Typ vozidla:

4. PoÄ?et kus??:

5. Kontaktn?­ osoba:

6. e-mail:

7. telefon:

8. Mo??nost zap??jÄ?en?­ vozidla na testy:

P?™i sbÄ›ru a p?™echov??v??n?­ tÄ›chto dat bude br??n z?™etel na „Z??kon Ä?. 101/2000 Sb., o ochranÄ› osobn?­ch ??daj??â€?.

DÄ›kuji za Va???­ odpovÄ›Ä?. (Pi??te pros?­m na email pieknik(zav)lss.fd.cvut.cz )

S pozdravem

Ing. Roman Pieknik


|>DSRG<| (Driving Simulation Research Group)
Laboratory of Systems Reliability
------------------------------------------
Czech Technical University in Prague
Faculty of Transportation Sciences
K620 Department of Control and Telematics
Konviktska 20, Prague 1, 110 00

Email: pieknik(zav)lss.fd.cvut.cz

Tel.: (+420) 224 359 552
Fax: (+420) 224 359 545

www.DSRG.fd.cvut.cz
www.lss.fd.cvut.cz
OdpovÄ›Ä? s citac?­