Zobrazit jeden p?™?­spÄ›vek
  #17  
Star?© 07.04.2009, 13:38
auto88 auto88 je offline
Administrator
 
Zalo??en: 27.07.2008
P?™?­spÄ›vky: 259
Standardn?­ Zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300 s LFP bateriemi

Zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300 s LFP bateriemi

V r??mci v??stavy AMPER 2009 byl proveden zku??ebn?­ test dojezdu elektrick?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300.Fotografie testovan?©ho sk??tru GWL/Scooty TM-300.C?­lem testu bylo ovÄ›?™it, jak?? je skuteÄ?n?? dojezd tohoto sk??tru v re??ln??ch mÄ›stsk??ch podm?­nk??ch
a jak je tento elektrosk??tr v praxi pou??iteln?? pro p?™epravu v bÄ›??n?©m provozu.

Sk??tr GWL/Scooty TM-300 v proveden?­ LITHIUM je vybaven vysoko-kapacitn?­mi LiFePO4
Ä?l??nky
, kter?© maj?­ mnohem lep???­ v??konov?© parametry ne?? bÄ›??n?© olovÄ›n?© nebo gelov?© Ä?l??nky.
Ve sk??tru jsou instalov??ny 4 ks 12V LFP akumul??tor?? 12V 20 Ah.Na testov??n?­ byl vybr??n osvÄ›dÄ?en?? zku??ebn?­ okruh veden?? pra??sk??mi ulicemi v Praze 4 v okol?­
kopce Bohdalce. Byla z??mÄ›rnÄ› vybr??na trasa s pomÄ›rnÄ› p?™?­kr??m stoup??n?­m a n??sledn??m
pozvoln??m kles??n?­m. Zvolen?? trasa odpov?­d?? bÄ›??n??m situac?­m – tj cesta nen?­ vÄ›t??inou ide??ln?­
rovina.Trasa okruhu byla vedena ulicemi: U plyn??rny (m?­rn?© kles??n?­), Nad vinn??m potokem (m?­rn?©
stoup??n?­ a pak kles??n?­), U se?™adi??tÄ› (dla??ebn?­ kostky s asfaltov??mi z??lepy, pozvoln?© m?­rn?©
stoup??n?­), Moskevsk?? (stoup??n?­ k mostu p?™es tra??, Bohdaleck?? (t??hl?© stoup??n?­ a?? ke k?™i??ovatce
u STK Bohdalec), Bohdaleck?? (t??hl?© kles??n?­). Celkov?? d?©lka okruhu byla mÄ›?™en?­m na poÄ??­tadle
sk??tru stanovena na 3,9 km.Pro testov??n?­ byl zvolen bÄ›??n?? styl j?­zdy. Na klesaj?­c?­ch ??sec?­ch byla j?­zda na volnobÄ›h. Po celou
dobu j?­zdy byla p?™edpisovÄ› rozsv?­cena potk??vac?­ svÄ›tla.

Zde jsou v??sledky jednotliv??ch kol zku??ebn?­ho testu:Stav tachometru na konci testu: 42,8 km:Celkem bylo ujeto 9 pln??ch testovac?­ch kol. To jest celkem 36 km. V posledn?­m 10. kole klesla rychlost a n??slednÄ› do??lo k p?™eru??en?­ nap??jen?­ z d??vodu vybit??ch bateri?­. To byl sign??l pro ukonÄ?en?­ testu a dojet?­ zpÄ›t do m?­sta, kdy byl sk??tr p?™evzat.

Uk??zka jednotliv??ch kol testu (vzd??lenost na tachometru, namÄ›?™en?? Ä?as na stopk??ch):

Shrnut?­

Celkov?? doba j?­zdy v r??mci 9 pln??ch kol byla 1 hodinu a 19 minut, bylo ujeto 36 km
pr??mÄ›rnou rychlost?­ 27 km/h.

Pokud zapoÄ?teme p?™?­jezd z m?­sta p?™evzet?­ vozidla (1 km), nezapoÄ??­tan?© 10-t?© kolo (3,9 km) a
dojezd zpÄ›t do m?­sta p?™evzet?­ vozidla (1 km), bylo v r??mci testu ujeto celkem 40 kilometr??.

Z??věr

Tento praktick?? test uk??zal, ??e sk??tr GWL/Scooty s lithiov??mi bateriemi je mo??n?© pou???­t v bÄ›??n?©m
provozu a to i v m?­stech kde jsou t??hl?? stoup??n?­ a rozjezdy na k?™i??ovatk??ch. Dosa??en?? dojezd
v testovac?­m provozu bez p?™eru??en?­ byl p?™es 35 km. Tato vzd??lenost je dostaÄ?uj?­c?­ pro bÄ›??n?©
pou??it?­ pro doj?­??dÄ›n?­ do pr??ce nebo kr??tk?© cesty v r??mci mÄ›sta nebo obce.
OdpovÄ›Ä? s citac?­